دی ۲۱, ۱۳۹۹
بدمینتون انزلی

رنکینگ جهانی

Rank کشور نام باخت- برد

وجه برنده شده ( دلار )

امتیاز

تعداد رقابت ها

۱ چین چن لانگ ۳۰۰-۶۶ ۹۰۲,۱۵۰ ۹۲,۳۵۱ ۱۵
۲ چین یلین دان ۵۶۷-۷۶ ۸۰۷,۴۳۵ ۷۹,۵۳۷ ۱۷
۳ مالزی لی چونگ وی ۶۲۱-۱۱۸ ۱،۴۷۰,۹۰۷ ۷۷,۱۵۳ ۱۳
۴ ژاپن کنتو موموتا ۱۴۶-۶۳ ۲۳۰,۳۰۶ ۷۶,۶۰۱ ۱۶
۵ دانمارک یان یورگنسن ۳۴۷-۱۷۴ ۳۴۷,۱۷۴ ۷۲,۱۷۳ ۱۶
۶ دانمارک ویکتور اگزلسن ۲۰۱-۸۵ ۱۷۰,۱۵۲ ۷۰,۱۲۲ ۱۷
Rank کشور نام برد – باخت وجه برنده شده ( دلار ) امتیاز تعداد رقابت ها
۱ اسپانیا کارولینا مرین ۷۲-۲۳۰ ۳۱۴,۶۰۶ ۸۹,۵۵۰ ۱۴
۲ چین لی زوروی ۵۳-۲۶۲ ۷۴۶,۵۶۰ ۷۷,۷۳۷ ۱۵
۳ ژاپن نازوکی اوکاهارا ۴۹-۱۵۶ ۲۴۰,۴۶۵ ۷۵,۷۲۲ ۲۱
۴ چین ونگ یشیزن ۸۱-۲۶۷ ۷۲۱,۴۲۲ ۷۵,۲۶۸ ۱۶
۵ تایلند راچناک اینتانون ۱۰۹-۲۳۰ ۳۴۲,۱۸۰ ۷۴,۱۹۸ ۲۱
۶ هند ونگ شیزن ۱۳۳-۳۲۹ ۶۰۷,۱۳۷ ۷۳,۲۲۲ ۱۴
Rank کشور برد – باخت وجه برنده شده ( دلار ) امتیاز تعداد رقابت ها
۱ کره جنوبی ۲۲-۱۳۳ ۱,۱۹۵,۱۸۵ ۹۴,۱۳۰ ۱۸
۲ اندونزی ۳۷-۱۳۸ ۷۰۰,۴۶۳ ۸۴,۴۷۰ ۱۹
۳ چین ۳۵-۸۶ ۳۷۸,۱۶۴ ۷۱,۷۷۵ ۱۹
۴ چین ۲۱-۶۶ ۵۱۷,۸۸۳ ۷۱,۳۴۷ ۱۴
۵ دانمارک ۱۱۱-۳۴۳ ۷۶۴,۸۸۷ ۶۹,۷۸۴ ۱۳
۶ کره جنوبی ۱۰۹-۲۰۲ ۲۸۹,۲۹۴ ۶۷,۷۰۷ ۱۹
Rank کشور برد – باخت وجه برنده شده ( دلار ) امتیاز تعداد رقابت ها
۱ ژاپن ۹۴-۲۱۱ ۴۴۰,۷۴۹ ۷۹,۶۷۹ ۱۴
۲ چین ۳۹-۱۱۴ ۳۲۲,۱۱۸ ۷۷,۷۴۳ ۱۷
۳ اندونزی ۵۷-۱۱۹ ۳۱۸,۶۴۵ ۷۳,۷۴۹ ۱۸
۴ دانمارک ۷۷-۱۷۶ ۴۱۹,۲۸۹ ۷۳,۶۵۴ ۱۷
۵ چین ۳۲-۱۸۲ ۸۰۸,۱۹۱ ۶۷,۸۴۸ ۱۱
۶ کره جنوبی ۱۷-۴۹ ۲۵۳,۱۶۹ ۶۶,۷۲۷ ۱۱

آخرین بروز رسانی در ۱۳۹۵/۰۱/۱۸

Sponsored by C.B.C 2019 All Rights Reserved