دی ۲۱, ۱۳۹۹
بدمینتون انزلی

رنکینگ کشوری

تاریخ بروز رسانی ۱۳۹۵/۰۱/۱۰

مردان


بانوان

نام رنکینگ جهانی فعلی تعداد رقابت ها جهت حمع اوری امتیاز
فرزین خانجانی ۱۵۶ ۱۵
سروش اسکندری ۱۵۹ ۱۴
حسن متقی
مهدی انصاری
عرفان جوینده
علیرضا فقفوری
عرفان شاه حسینی
امیرجباری
سید محمد علوی

بهترین جایگاه  انفرادی در کل دوران تاریخ بدمنیتون ایران
علی شاه حسینی ۷۶
کاوه محرابی ۷۹
محمدرضا خردمندی ۹۴
سروش اسکندری ۱۱۰
فرزین خانجانی ۱۴۸
حسن متقی ۳۲۶
سپهر ایوانی ۳۳۰
علیرضا فقفوری ۵۱۹
عرفان جوینده ۵۱۹
مهدی انصاری ۵۱۹
نام رنکینگ جهانی فعلی تعداد رقابت ها جهت جمع اوری امتیاز
ثریا آقایی ۱۱۱ ۱۱
نگین امیر پور ۱۵۵ ۱۵
صحابه فرد
سارا دلاوری
پگاه کامرانی
یثرا بیگی
یاسمن شبیهی
حاله همدانچی
زهرا کهریزی
فاطمه سرو قدی
بهترین جایگاه  انفرادی در کل دوران تاریخ بدمنیتون ایران
ثریا آقایی ۹۸
نگین امیر پور ۱۴۶
پگاه کامرانی ۲۷۸
یثرا بیگی ۲۹۷
سارا دلاوری ۳۰۴
سهابه فرد ۳۷۱
صفورا زمانلو ۵۲۵
الناز فیض منش ۵۲۵
سارا کیوان ۵۲۵
فاطمه سرو قدی ۵۲۵

Sponsored by C.B.C 2019 All Rights Reserved