دی ۲۲, ۱۳۹۹
بدمینتون انزلی

امیر حسین قاسم زاده

تاریخ بروز رسانی ۹۴/۰۸/۳۰ تعداد برد تعداد باخت کل امتیازهای کسب شده کل امتیازهای از دست داده
امیرحسین فاسم زاده
رحیم آرش
علی قاسمی
پدرام اسکوئیان        
مصطفی رحمان پور        
امیرحسین ثابت        
سینا افضلخانی        
نیما نیک بین  ۱  ۰  ۵۸  ۵۵
دانیال بیکپوریان        
رامین جوادی        
مبین ترابی ۰ ۲ ۸۴ ۷۵

علی قاسمی

تاریخ بروز رسانی ۹۴/۰۸/۳۰ تعداد برد تعداد باخت کل امتیازهای کسب شده کل امتیازهای از دست داده
علی قاسمی
رحیم آرش ۱ ۰ ۴۲ ۳۰
مبین ترابی
۱ ۰ ۴۲ ۳۳
پدرام اسکوئیان ۱  ۰  ۴۲ ۲۷
مصطفی رحمان پور        
امیرحسین ثابت        
سینا افضلخانی        
نیما نیک بین        
دانیال بیکپوریان        
رامین جوادی        
امیرحسین قاسم زاده

رحیم آرش

تاریخ بروز رسانی ۹۴/۰۸/۳۰ تعداد برد تعداد باخت کل امتیازهای کسب شده کل امتیازهای از دست داده
رحیم آرش
مبین ترابی ۰ ۱ ۶۱ ۶۳
علی قاسمی ۰ ۱ ۳۰ ۴۲
پدرام اسکوئیان        
مصطفی رحمان پور        
امیرحسین ثابت  ۱  ۰  ۶۳  ۴۵
سینا افضلخانی  ۱  ۰  ۴۲  ۲۶
نیما نیک بین  ۱  ۰  ۶۶  ۵۶
دانیال بیکپوریان        
رامین جوادی        
امیرحسین قاسم زاده ۱ ۰ ۶۶ ۵۶

امیر حسین ثابت

تاریخ بروز رسانی ۹۴/۰۸/۳۰ تعداد برد تعداد باخت کل امتیازهای کسب شده کل امتیازهای از دست داده
امیرحسین ثابت
رحیم آرش  ۱ ۴۵ ۶۳
علی قاسمی
پدرام اسکوئیان        
مصطفی رحمان پور    ۱  ۵۶  ۵۸
مبین ترابی        
سینا افضلخانی        
نیما نیک بین        
دانیال بیکپوریان    ۱  ۴۳  ۲۷
رامین جوادی        
امیرحسین قاسم زاده

مبین ترابی

تاریخ بروز رسانی ۹۴/۰۸/۳۰ تعداد برد تعداد باخت کل امتیازهای کسب شده کل امتیازهای از دست داده
مبین ترابی
رحیم آرش ۱ ۰ ۶۳ ۶۱
علی قاسمی ۰ ۱ ۳۳ ۴۲
پدرام اسکوئیان        
مصطفی رحمان پور        
امیرحسین ثابت        
سینا افضلخانی        
نیما نیک بین        
دانیال بیکپوریان        
رامین جوادی        
امیرحسین قاسم زاده ۲ ۰ ۸۴ ۷۵

سینا افضلخانی

تاریخ بروز رسانی ۹۴/۰۸/۳۰ تعداد برد تعداد باخت کل امتیازهای کسب شده کل امتیازهای از دست داده
سینا افضلخانی
رحیم آرش ۰ ۱ ۲۶ ۴۲
علی قاسمی
پدرام اسکوئیان        
مصطفی رحمان پور  ۱  ۰  ۴۲  ۲۲
امیرحسین ثابت        
مبین ترابی        
نیما نیک بین        
دانیال بیکپوریان        
رامین جوادی        
امیرحسین قاسم زاده ۲ ۰ ۸۴ ۷۵

نیما نیک بین

تاریخ بروز رسانی ۹۴/۰۸/۳۰ تعداد برد تعداد باخت کل امتیازهای کسب شده کل امتیازهای از دست داده
نیما نیک بین
رحیم آرش ۰ ۱ ۶۳ ۶۱
علی قاسمی
پدرام اسکوئیان        
مصطفی رحمان پور  ۱  ۰  ۴۲  ۱۸
امیرحسین ثابت        
سینا افضلخانی        
مبین ترابی        
دانیال بیکپوریان        
رامین جوادی        
امیرحسین قاسم زاده ۰ ۱ ۵۵ ۵۸

مصطفی رجمان پور

تاریخ بروز رسانی ۹۴/۰۸/۳۰ تعداد برد تعداد باخت کل امتیازهای کسب شده کل امتیازهای از دست داده
مصطفی رحمان پور
رحیم آرش
علی قاسمی
پدرام اسکوئیان        
مبین ترابی
       
امیرحسین ثابت        
سینا افضلخانی        
نیما نیک بین        
دانیال بیکپوریان    ۱  ۴۹  ۶۰
رامین جوادی        
امیرحسین قاسم زاده

رامین جوادی

تاریخ بروز رسانی ۹۴/۰۸/۳۰ تعداد برد تعداد باخت کل امتیازهای کسب شده کل امتیازهای از دست داده
رامین جوادی
رحیم آرش
علی قاسمی
پدرام اسکوئیان    ۱  ۴۸  ۶۰
مصطفی رحمان پور        
امیرحسین ثابت        
سینا افضلخانی        
نیما نیک بین        
دانیال بیکپوریان    ۱  ۲۴  ۴۲
مبین ترابی        
امیرحسین قاسم زاده ۱ ۱۹ ۴۲

پدرام اسکوئیان

تاریخ بروز رسانی ۹۴/۰۸/۳۰ تعداد برد تعداد باخت کل امتیازهای کسب شده کل امتیازهای از دست داده
پدرام اسکوئیان
رحیم آرش
علی قاسمی ۱ ۲۷ ۴۲
پدرام اسکوئیان        
مصطفی رحمان پور        
امیرحسین ثابت        
سینا افضلخانی        
نیما نیک بین        
دانیال بیکپوریان  ۱    ۴۲  ۳۱
رامین جوادی  ۱    ۶۰  ۴۸
امیرحسین قاسم زاده ۱

Sponsored by C.B.C 2019 All Rights Reserved