دی ۲۳, ۱۳۹۹
بدمینتون انزلی

اداره ورزش و جوانان شهرستان بندرانزلی

خانم خاکپور

معاونت ورزش بانوان اداره ورزش و جوانان بندرانزلی

محمدی 

معاون اداره ورزش و جوانان بندرانزلی 

حمید رضا قهرمانی

رییس اداره ورزش و جوانان بندرانزلی

هیئت بدمنیتون شهرستان بندرانزلی

مبین ترابی

دبیر

خانم یکتادوست

خزنه دار

خانم شهیدی

نائب رییس

امید رفیع نیا

رییس

مبین ترابی

کمیته مسابقات ، همگانی و اقتصادی

شهریارصابر

کمیته مربیان و کمیته فنی

علی قاسمی

کمبته اموزش و داوران

Sponsored by C.B.C 2019 All Rights Reserved